PRINTERA.LT (UAB PRINTERA) DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. SĄVOKOS

1. Pagrindinės Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) naudojamos sąvokos:

1.1. ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

1.2. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

1.3. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.4. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.5. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne;

1.6. duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

1.7. duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

1.8. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679;

1.9. VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

1.10. kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. UAB Printera, valdanti el. parduotuvę www.printera.lt (toliau – Bendrovė) Aprašas nustato duomenų subjekto teises, įtvirtintas Reglamente, šių teisių apimtį, įgyvendinimo sąlygas ir apribojimus, prašymų dėl duomenų subjekto teisių pateikimo ir nagrinėjimo tvarką ir duomenų subjekto skundų nagrinėjimo tvarką.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamento 3 skyriaus nuostatomis.

4. Aprašas nustato bendrą teisių įgyvendinimo tvarką visoms Bendrovės duomenų subjektų kategorijoms:

4.1. darbuotojams;

4.2. kandidatams į laisvas darbo vietas Bendrovėje;

4.3. akcininkams;

4.4. Bendrovės klientų juridinių asmenų atstovams;

4.5. Bendrovės klientams fiziniams asmenims;

4.6. Bendrovės tiekėjų/partnerių juridinių asmenų atstovams;

4.7. Bendrovės tiekėjams/partneriams fiziniams asmenims;

4.8. Bendrovės internetinio puslapio www.printera.lt lankytojams;

4.9. kitiems fiziniams asmenims, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė.

5. Aprašo tikslas – atsižvelgiant į tvarkomų asmens duomenų apimtį, kategorijas, tvarkymo tikslus ir pagrindus, užtikrinti visapusišką duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, sudaryti sąlygas duomenų subjektams pateikti prašymus ir skundus dėl jų teisių įgyvendinimo ir nustatyti atsakymų į duomenų subjektų pateiktus prašymus ir skundus terminus, ne ilgesnius negu leidžia Reglamento 12 straipsnio 3 dalies nuostatos. 6. Bendrovė siekdama užtikrinti skaidrumo principo įgyvendinimą glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba suteikia duomenų subjektams visą informaciją, reikalingą jiems realizuoti savo teises, įtvirtintas Reglamento 3 skyriuje.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

7. Duomenų subjektas turi šias teises:

7.1. teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis;

7.2. teisę reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis;

7.3. teisę reikalauti ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

7.4. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

7.5. teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu;

7.6. teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei persiųsti gautus duomenis kitam duomenų valdytojui („teisė į duomenų perkeliamumą“);

7.7. teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.

8. Duomenų subjektų teisės nėra absoliučios, jos ribojamos Reglamento ir LR įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis.

IV. TEISĖS SUSIPAŽINTI SU BENDROVĖS TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS APIMTIS

9. Bet kuris Bendrovės duomenų subjektas turi teisę iš Bendrovės gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis.

10. Duomenų subjektas taip pat turi teisę susipažinti su šia informacija:

10.1. asmens duomenų tvarkymo tikslu;

10.2. tvarkomų asmens duomenų kategorijomis;

10.3. jei asmens duomenys bus perduodami duomenų gavėjams – duomenų gavėjais ar jų kategorijomis;

10.4. numatomu saugojimo laikotarpiu jo tvarkomiems asmens duomenims, kuris gali būti apibrėžiamas konkrečiu terminu arba kitais kriterijais;

10.5. teise prašyti Bendrovės ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu, taip pat šių teisių įgyvendinimo tvarka;

10.6. teise pateikti skundą priežiūros institucijai;

10.7. jei asmens duomenis pateikė ne pats duomenų subjektas – informacija apie asmens duomenis perdavusį asmenį.

11. Duomenų subjektas įgyvendindamas šiame skyriuje nustatytą teisę prašyme nurodo vardą, pavardę, su kokia konkrečia informacija, numatyta Aprašo 10 punkte, jis nori susipažinti, arba nurodo, kad nori susipažinti su visa Aprašo 10 punkte numatyta informacija. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

12. Duomenų subjekto teisės susipažinti su Bendrovėje tvarkomais jo asmens duomenimis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

V. TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS APIMTIS

13. Bet kuris Bendrovės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų netikslius jo tvarkomus asmens duomenis. Taip pat Bendrovės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė papildytų neišsamius jo asmens duomenis. Duomenų subjektas negali reikalauti Bendrovės papildyti jau tvarkomus jo asmens duomenis naujais duomenimis, kurie nėra reikalingi Bendrovės tikslams, dėl kurių yra tvarkomi atitinkamo duomenų subjekto asmens duomenys, pasiekti.

14. Duomenų subjektas teikdamas prašymą dėl netikslių asmens duomenų ištaisymo ar neišsamių asmens duomenų papildymo turi nurodyti vardą, pavardę, kurie Bendrovės tvarkomi jo asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, ir nurodyti tikslius arba papildomus asmens duomenis. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

15. Duomenų subjekto teisės reikalauti ištaisyti arba papildyti netikslius arba neišsamius jo asmens duomenis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

VI. TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS („TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM“) APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

16. Bet kuris Bendrovės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištrintų jo tvarkomus asmens duomenis. Šia teise duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

16.1. duomenų subjekto tvarkomi asmens duomenys yra nebereikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir tvarkomi;

16.2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo Bendrovėje yra grindžiamas jo asmens duomenų tvarkymas;

16.3. duomenų subjektas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu ir yra tenkinamos Aprašo 25 punkte nustatytos sąlygos duomenų subjektui pasinaudoti teise nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu bei nėra Aprašo 26 punkte įtvirtintų šios teisės apribojimų;

16.4. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui Bendrovė neturi teisėto pagrindo.

17. Duomenų subjekto teisė reikalauti Bendrovės ištrinti jo asmens duomenis yra ribojama šiais atvejais:

17.1. asmens duomenų tvarkymas yra būtinas profilaktinės ir darbo medicinos tikslais, siekiant įvertinti darbuotojo darbingumą, profesinę ligą ir jo darbo vietoje kylančius rizikos veiksnius jo sveikatai;

17.2. Bendrovė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis vykdydama savo teisines prievoles, nustatytas LR įstatymais ir kitais teisės aktais;

17.3. Bendrovė siekia pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

18. Duomenų subjektas teikdamas prašymą ištrinti jo asmens duomenis privalo nurodyti vardą, pavardę, vieną iš Aprašo 16 punkte pateikiamų sąlygų, taip pat kokius konkrečius asmens duomenis Bendrovė privalo ištrinti, arba nurodyti, kad Bendrovė privalo ištrinti visus jo tvarkomus asmens duomenis. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

19. Duomenų subjekto teisės reikalauti ištrinti jo Bendrovės tvarkomus asmens duomenis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

VII. TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

20. Bet kuris Bendrovės duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų jo asmens duomenų tvarkymą. Šia teise Bendrovės duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

20.1. Bendrovė patenkina duomenų subjekto prašymą ištaisyti ar patikslinti netikslius ar neišsamius jo asmens duomenis. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymas apribojamas laikotarpiui kol Bendrovė ištaisys ar patikslins netikslius ar neišsamius duomenų subjekto asmens duomenis;

20.2. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymui Bendrovė neturi teisėto pagrindo ir duomenų subjektas nėra pateikęs prašymo, kad Bendrovė ištrintų jo neteisėtai tvarkomus asmens duomenis;

20.3. duomenų subjekto tvarkomi asmens duomenys yra nebereikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir tvarkomi, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

21. Duomenų subjekto prašomas jo tvarkomų asmens duomenų apribojimas nedaro poveikio Bendrovės vykdomam šių duomenų saugojimui.

22. Bendrovei patenkinus duomenų subjekto prašymą apriboti jo asmens duomenų tvarkymą ji nebegali toliau tvarkyti duomenų subjekto apribotų asmens duomenų, išskyrus saugojimą, nebent gauna raštišką duomenų subjekto sutikimą arba siekia pareikšti, vykdyti ar apginti savo teisinius reikalavimus, taip pat kai siekia apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba gali pagrįsti tolesnius apribotų asmens duomenų tvarkymo veiksmus viešuoju interesu. Apie esamas priežastis, leidžiančias Bendrovei toliau tvarkyti apribotus duomenų subjekto asmens duomenis, Bendrovė duomenų subjektą privalo informuoti ne vėliau kaip per 10 dienų.

23. Duomenų subjektas teikdamas prašymą apriboti jo asmens duomenis privalo nurodyti vardą, pavardę, vieną iš Aprašo 20 punkte nurodytų sąlygų, kokius duomenų subjekto tvarkomus asmens duomenis Bendrovė privalo apriboti, arba nurodyti, kad Bendrovė privalo apriboti visus duomenų subjekto tvarkomus asmens duomenis, ir nustatyti laikotarpį, kuriam apribojamas jo asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenų apribojimo laikotarpis prašyme gali būti apibrėžiamas konkrečiu terminu arba kitais kriterijais. Asmens duomenų apribojimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei reikalinga duomenų subjektui pasiekti tikslus, dėl kurių yra prašoma apriboti asmens duomenų tvarkymą. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

24. Duomenų subjekto teisės reikalauti apriboti jo Bendrovės tvarkomus asmens duomenis įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

VIII. TEISĖS NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

25. Bet kuris Bendrovės duomenų subjektas turi teisę nesutikti su tolesniu Bendrovės atliekamu jo asmens duomenų tvarkymu. Šia teise Bendrovės duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų:

25.1. Bendrovė tvarko duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu. Šios sąlygos pagrindu duomenų subjekto teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu yra ribojama Aprašo 26 punkto nustatyta tvarka;

25.2. duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi ne tik tiesioginės rinkodaros, bet ir kitais tikslais, duomenų subjekto nesutikimas su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais nedaro poveikio jo asmens duomenų tvarkymui kitais tikslais.

26. Duomenų subjekto teisė nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu Aprašo 25.1 punkte nustatytos sąlygos pagrindu gali būti apribojama, jei Bendrovė įrodo, kad jos ar trečiųjų asmenų egzistuojantis teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba, jei Bendrovės tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys, su kurių tolesniu tvarkymu nesutinka duomenų subjektas, yra reikalingi Bendrovei pareikšti, vykdyti arba apginti savo teisinius reikalavimus.

27. Duomenų subjektas teikdamas prašymą dėl nesutikimo su tolesniu jo asmens duomenų tvarkymu privalo nurodyti vardą, pavardę, vieną iš Aprašo 25 punkte nurodytų sąlygų, su kokių asmens duomenų tolesniu tvarkymu duomenų subjektas nesutinka, arba nurodyti, kad duomenų subjektas nesutinka su visų jo asmens duomenų tvarkymu. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

28. Duomenų subjekto teisės nesutikti su tolesniu jo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

XI. TEISĖS Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ APIMTIS, SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

29. Bet kuris Bendrovės duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jei Bendrovė turi technines galimybes, duomenų subjektas gali reikalauti Bendrovės tiesiogiai persiųsti jo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Šiomis teisėmis Bendrovės duomenų subjektas gali pasinaudoti tik esant abejoms žemiau nurodytoms sąlygoms:

29.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba sutarties, sudarytos tarp duomenų subjekto ir Bendrovės, vykdymu;

29.2. duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, t. y. skaitmeninėje formoje.

30. Duomenų subjektas teikdamas prašymą gauti su juo susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu privalo nurodyti vardą, pavardę, kokius asmens duomenis duomenų subjektas siekia gauti arba nurodo, kad duomenų subjektas siekia gauti visus jo Bendrovės tvarkomus asmens duomenis. Jei duomenų subjektas teikia prašymą Bendrovei persiųsti jo asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui, papildomai duomenų subjektas prašyme nurodo, kuriam duomenų valdytojui jo nurodomi asmens duomenys turi būti persiunčiami. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

31. Duomenų subjekto teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

X. TEISĖS ATŠAUKTI DUOTĄ SUTIKIMĄ APIMTIS IR SĄLYGOS

32. Jei Bendrovė duomenų subjekto asmens duomenis tvarko sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti duotą savo sutikimą.

33. Duomenų subjekto atšauktas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis nedaro poveikio sutikimo galiojimo laikotarpiu vykdyto duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

34. Duomenų subjektas teikdamas prašymą Bendrovei, kuriuo atšaukia savo duotą sutikimą, privalo nurodyti vardą, pavardę, sutikimo pasirašymo datą, sutikime nurodytą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo tikslą ar kitą sutikime nurodytą informaciją, kuri padėtų identifikuoti sutikimą, kurį duomenų subjektas nori atšaukti. Prašymas turi būti patvirtintas duomenų subjekto parašu. Taip pat duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas tapatybę įrodantį dokumentą. Duomenų subjektas prašyme gali nurodyti, kokiu būdu nori gauti atsakymą į pateiktą prašymą.

35. Duomenų subjekto teisės atšaukti sutikimą įgyvendinimo tvarką nustato Aprašo XI skyrius.

XI. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

36. Duomenų subjekto teisės, įtvirtintos Aprašo III skyriuje, įgyvendinamos šio skyriaus nustatyta tvarka ir terminais.

37. Duomenų subjektas siekdamas įgyvendinti vieną ar kelias Aprašo III skyriuje įtvirtintas teises teikia Bendrovei laisvos formos prašymą. Duomenų subjekto prašymas privalo atitikti Aprašo IV-X skyrių reikalavimus, keliamus prašymo turiniui:

37.1. prašymo susipažinti su asmens duomenimis turinys privalo atitikti Aprašo 11 punkto reikalavimus;

37.2. prašymo ištaisyti asmens duomenis turinys privalo atitikti Aprašo 14 punkto reikalavimus;

37.3. prašymo ištrinti asmens duomenis turinys privalo atitikti Aprašo 18 punkto reikalavimus;

37.4. prašymo apriboti asmens duomenų tvarkymą turinys privalo atitikti Aprašo 23 punkto reikalavimus;

37.5. prašymo nesutikti su asmens duomenų tvarkymu turinys privalo atitikti Aprašo 27 punkto reikalavimus;

37.6. prašymo dėl teisės į duomenų perkeliamumą turinys privalo atitikti Aprašo 30 punkto reikalavimus;

37.7. prašymo, kuriuo atšaukiamas duotas sutikimas, turinys privalo atitikti Aprašo 34 punkto reikalavimus.

38. Prašymas teikiamas elektroniniu paštu info@printera.lt.

39. Prašymą duomenų subjektas gali pateikti pats arba per atstovą. Duomenų subjekto atstovas teikdamas prašymą duomenų subjekto vardu privalo kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius jo kaip atstovo teises ir pareigas.

40. Bendrovė gautą duomenų subjekto prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Bendrovė turi teisę pratęsti duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo laikotarpį iki 2 mėnesių, jei dėl svarbių priežasčių negali išnagrinėti gauto prašymo per 1 mėnesio terminą. Apie pratęstą duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo laikotarpį Bendrovė privalo informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikdama svarbias priežastis, dėl kurių negali išnagrinėti duomenų subjekto prašymo per 1 mėnesio terminą.

41. Bendrovė atsakymą į duomenų subjekto prašymą duomenų subjektui pateikia tokiu būdu, kokį duomenų subjektas nurodo savo prašyme. Jei prašyme duomenų subjektas nenurodo, kokiu būdu norėtų gauti atsakymą iš Bendrovės arba, jei duomenų subjekto prašyme nurodytu būdu Bendrovė duomenų subjektui atsakymo suteikti negali dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių, duomenų subjektui atsakymas suteikiamas duomenų subjekto el. pašto adresu ar kitais duomenų subjekto tvarkomais kontaktiniais duomenimis.

42. Bendrovė atsakymus į duomenų subjektų prašymus teikia nemokamai. Jei duomenų subjektas teikia akivaizdžiai nepagrįstus arba neproporcingus prašymus, teikiamų prašymų turinys yra pasikartojantis, Bendrovė gali:

42.1. atsisakyti pateikti atsakymą į teikiamą nepagrįstą ar neproporcingą prašymą, taip pat į pasikartojančio turinio prašymą. Šiuo atveju duomenų subjektas apie Bendrovės atsisakymą pateikti atsakymą į jo prašymą yra informuojamas per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos;

42.2. pareikalauti prieš pateikiant atsakymą į duomenų subjekto prašymą pagrįsto mokesčio, atitinkančio administracines išlaidas, kurias Bendrovė patirs rinkdama duomenų subjekto prašomą pateikti informaciją, nagrinėdama prašymą ir pateikdama atsakymą į prašymą.

43. Bendrovė privalo patvirtinti duomenų subjekto tapatybę prieš įgyvendindama jo turimas teises. Bendrovė gali prašyti duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją ar kitu būdu patvirtinti savo tapatybę per 10 dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos. Prašydama duomenų subjekto pateikti papildomą informaciją ar kitu būdu patvirtinti savo tapatybę Bendrovė nurodo, kokią papildomą informaciją duomenų subjektas turi pateikti arba kokių kitų priemonių duomenų subjektas turi imtis Bendrovei siekiant tinkamai patvirtinti jo tapatybę, taip pat nurodo protingą papildomos informacijos pateikimo ar kitų priemonių įgyvendinimo terminą. Jei per Bendrovės nustatytą terminą duomenų subjektas nesuteikia Bendrovei papildomos informacijos ar nesiima įgyvendinti Bendrovės nurodytų kitų priemonių, kurios padėtų identifikuoti duomenų subjektą, Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti ir pateikti atsakymą į duomenų subjekto prašymą. Apie Bendrovės atsisakymą priimti prašymą ir atsisakymo priežastis duomenų subjektas informuojamas per 10 dienų nuo termino, Bendrovės nustatyto duomenų subjektui dėl papildomos informacijos pateikimo ar kitų priemonių įgyvendinimo, pabaigos.

44. Jei duomenų subjekto atstovas nepateikia dokumentų, patvirtinančių jo kaip atstovo teisių ir pareigų, Bendrovė turi teisę atsisakyti priimti duomenų subjekto atstovo teikiamą prašymą. Apie Bendrovės atsisakymą priimti prašymą bei atsisakymo priežastis duomenų subjekto atstovas yra informuojamas per 10 dienų nuo prašymo gavimo Bendrovėje dienos.

45. Duomenų subjektų prašymus nagrinėja, atsakymus į prašymus rengia ir šiame Aprašo skyriuje nustatytais atvejais duomenų subjektus informuoja bei jų prašo papildomos informacijos ar nustato kitų priemonių įgyvendinimą atsakingas Bendrovės darbuotojas.

46. Bendrovė, išnagrinėjusi duomenų subjekto prašymą, pateikia duomenų subjektui atsakymą. Atsakyme nurodoma, ar prašymas buvo patenkintas, ar atmestas. Jei prašymas yra tenkinamas, atsakyme nurodoma, kokia apimtimi prašymas yra tenkinamas ir nustatomas terminas atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, per kurį Bendrovė įsipareigoja įgyvendinti prašyme nurodytus reikalavimus. Jei prašymas yra tenkinamas iš dalies arba atmetamas, atsakyme nurodomos priežastys, dėl kurių prašymas buvo tik iš dalies patenkintas arba atmestas. Jei prašymas buvo patenkintas tik iš dalies arba atmestas, duomenų subjektas turi teisę teikti skundą Bendrovei Aprašo XII skyriuje nustatyta tvarka.

XII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ SKUNDŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

47. Bendrovė siekdama užtikrinti visapusišką duomenų subjektų teisių įgyvendinimą sudaro duomenų subjektams galimybes teikti skundus dėl iš dalies nepatenkintų ar atmestų prašymų peržiūrėjimo. Duomenų subjektai taip pat gali teikti skundus, jei per 1 mėnesį nuo prašymo Bendrovei pateikimo dienos Bendrovė nesiima jokių veiksmų dėl pateikto duomenų subjekto prašymo, t. y., Aprašo XI skyriuje nustatyta tvarka nepateikia atsakymo, neinformuoja duomenų subjekto apie atsisakymą pateikti atsakymą ir nevykdo kitų Aprašo XI skyriuje nustatytų veiksmų.

48. Skunde privalo būti nurodoma viena iš priežasčių, įtvirtintų Aprašo 47 punkte, dėl kurios teikiamas skundas. Jei skundas teikiamas dėl to, kad Bendrovė duomenų subjekto prašymą patenkino tik iš dalies arba atmetė, skunde turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių duomenų subjektas mano, kad jo prašymas turi būti tenkinamas visa apimtimi. Prie skundo pridedama duomenų subjekto patenkinto tik iš dalies, atmesto arba neišnagrinėto prašymo kopija bei Bendrovės atsakymo, jei toks duomenų subjektui buvo pateiktas, kopija.

49. Skundas teikiamas elektroniniu paštu info@printera.lt.

50. Skundą duomenų subjektas gali pateikti pats arba per atstovą. Duomenų subjekto atstovas teikdamas skundą duomenų subjekto vardu privalo kartu pateikti dokumentus, patvirtinančius jo kaip atstovo teises ir pareigas.

51. Duomenų subjekto skundo nagrinėjimo terminai sutampa su duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo terminais, įtvirtintais Aprašo 40 punkte.

52. Atsakymo į duomenų subjekto skundą pateikimo būdai sutampa su atsakymo į duomenų subjekto prašymą pateikimo būdais, numatytais Aprašo 41 punkte.

53. Bendrovė atsakymus į duomenų subjektų skundus teikia neatlygintinai.

54. Bendrovė privalo patvirtinti skundą teikiančio duomenų subjekto tapatybę. Bendrovė siekdama nustatyti duomenų subjekto tapatybę turi teises, įtvirtintas Aprašo 43 punkte.

55. Bendrovė atsisako nagrinėti duomenų subjekto skundą, jei yra išnagrinėjusi ir pateikusi atsakymą į duomenų subjekto skundą dėl tų pačių priežasčių ir dėl to paties duomenų subjekto prašymo. Apie Bendrovės atsisakymą nagrinėti pakartotinį duomenų subjekto skundą ir atsisakymo priežastis duomenų subjektas informuojamas per 10 dienų nuo pakartotinio skundo Bendrovėje gavimo dienos.

56. Jei duomenų subjekto atstovas nepateikia dokumentų, patvirtinančių jo kaip atstovo teisių ir pareigų, Bendrovė turi teisę atsisakyti priimti duomenų subjekto atstovo teikiamą skundą. Apie Bendrovės atsisakymą priimti skundą ir atsisakymo priežastis duomenų subjekto atstovas yra informuojamas per 10 dienų nuo skundo gavimo Bendrovėje dienos.

57. Duomenų subjektų skundus nagrinėja ir atsakymus į skundus rengia atsakingas Bendrovės darbuotojas. Skundo negali nagrinėti tas pats darbuotojas, kuris nagrinėjo duomenų subjekto prašymą, kurio pagrindu duomenų subjektas teikia skundą.

58. Bendrovė, išnagrinėjusi duomenų subjekto skundą, pateikia duomenų subjektui atsakymą. Atsakyme nurodoma, ar skundas buvo patenkintas, ar atmestas. Jei skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, peržiūrimas duomenų subjekto teiktas prašymas ir atsakyme nurodoma, kokia apimtimi prašymas yra tenkinamas ir nustatomas terminas atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, per kurį Bendrovė įsipareigoja įgyvendinti prašyme nurodytus reikalavimus. Jei skundas yra atmetamas, atsakyme nurodomos skundo atmetimo priežastys.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Visi Bendrovės duomenų subjektai, įgyvendindami savo teises, įtvirtintas Reglamento 3 skyriuje, ir darbuotojai, nagrinėjantys duomenų subjektų prašymus ir skundus, privalo laikytis šiame Apraše nustatytos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos.

60. Bendrovės darbuotojai su Aprašu supažindinami pasirašytinai.

61. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas Bendrovės duomenų subjektams yra prieinamas internetiniame puslapyje www.printera.lt.

62. Apie šį Aprašą yra informuota Bendrovės darbo taryba ir su ja dėl Aprašo priėmimo yra pasikonsultuota.